LastUpDate: April 7, 2023

 Bộ chào mừngChúng tôi đã đóng thành một tập sách nhỏ, trong đó có liệt kê thông tin hữu ích cho đời sống hàng ngày và phát cho những người nước ngoài đã chuyển đến cửa sổ đăng ký cư trú của các ủy ban quận hoặc nơi làm giấy tờ của thành phố Fukuoka. (Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Nepal)


Life in Fukuoka
ごみルールブック
外国人総合相談支援センターチラシ
外国人のための防災ハンドブック 
福岡市医療通訳コールセンターのカード
チュータープログラムリーフレット
○日本語サポートセンターチラシ
○歩きたばこ禁止チラシ      etc.